# کارگاه_کامپیوتر

لیست اسامی تحقیقات

سری اول: محمدی پرستو ابراهیم گل علی وردی لو  فتح اللهی چراغی شاه سنایی حاج اسماعیلی زهرا فراهانی فاطمه فراهانی سری دوم: رشنو سلگی میرآفتاب محمدی پرستو وفایی محمدی پور حیدری میرزابابایی عباسی
/ 0 نظر / 17 بازدید

ســــــــــال نــــــــــو مــــــــــبــــــــــارکــــــــــ

‏       سرور و سور و سعادت                           سلامت و سبقت                                            سرود و سود                                                         ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

آدرس ایمیل های شما

کبری سلگی (kbyousefi[at]gmail.com) حانیه رشنو (hanijoooni[at]gmail.com) فاطمه محمدی پرستو (parastooo727[at]gmail.com) فاطمه میرآفتاب (fllower1375[at]gmail.com) فاطمه فراهانی (farham1374[at]gmail.com) ریحانه ابراهیم گل (reyhaneee.1367[at]gmail.com) نیلوفر فتح اللهی (nilo.fatollahi[at]gmail.com) فاطمه علیوردیلو (fa.aliverdi[at]gmail.com) زهرا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید