لیست اسامی تحقیقات

سری اول:

 1. محمدی پرستو
 2. ابراهیم گل
 3. علی وردی لو 
 4. فتح اللهی
 5. چراغی
 6. شاه سنایی
 7. حاج اسماعیلی
 8. زهرا فراهانی
 9. فاطمه فراهانی
سری دوم:
 1. رشنو
 2. سلگی
 3. میرآفتاب
 4. محمدی پرستو
 5. وفایی
 6. محمدی پور
 7. حیدری
 8. میرزابابایی
 9. عباسی
/ 0 نظر / 25 بازدید