موضوع پروژه ها

خانم فتح اللهی  #C

خانم سلگی ++C

خانم میرآفتاب HTML5

خانم حیدری  SQL

خانم رشنو flash script

خانم عباسی Visual Basic

خانم شاه سنایی Delphi

خانم ابراهیم گل Java

خانم فاطمه فراهانی PHP

خانم وفایی Assembly

خانم زهرا فراهانی javascript

خانم علیوردی Pascal

خانم بابایی Python

خانم حاج اسماعیلی  mobile programing

خانم چراغی MATLAB

خانم محمدی پرستو Game Programming

خانم محمدی پور ASP

خانم زارع CMS : joomla

/ 0 نظر / 13 بازدید