کارگاه کامپیوتر

درس کارگاه کامپیوتر یک - دانشگاه شفیعه قم

لیست اسامی تحقیقات

سری اول: محمدی پرستو ابراهیم گل علی وردی لو  فتح اللهی چراغی شاه سنایی حاج اسماعیلی زهرا فراهانی فاطمه فراهانی سری دوم: رشنو سلگی میرآفتاب محمدی پرستو وفایی محمدی پور حیدری میرزابابایی عباسی
/ 0 نظر / 25 بازدید
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
13 پست
بهمن 92
4 پست